Privacy statement

Uw persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van de Miss Casey applicatie of tijdens uw bezoek aan de website www.misscasey.com/nl dan wel www.misscasey.com kan Miss Casey persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect. Miss Casey verwerkt deze persoonsgegevens in een klantenbestand en zal de persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Miss Casey wil u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking, het gebruik en het beheren van uw persoonsgegevens.

Door Miss Casey verzamelde informatie        

Informatie die u aan ons verstrekt

Bij het in gebruik nemen van de Miss Casey applicatie worden er persoonlijke gegevens van u gevraagd. Het betreft hier in ieder geval uw naam en e-mailadres. Het invoeren van de overige en meer persoonlijke gegevens (zoals telefoonnummer(s), identiteitskaart, bankgegevens, vluchtgegevens, bagagekenmerken en eventueel creditcardgegevens) is in eerste instantie niet verplicht en kunt u dus overslaan en/of tijdelijk uitstellen. Echter, wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dienen deze gegevens volledig ingevuld te worden. Deze informatie heeft Miss Casey nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Miss Casey zal alleen die gegevens van u vragen die ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Automatisch verzamelde informatie

Miss Casey kan informatie over het gebruik van haar applicatie en haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, de bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Miss Casey gebruikt cookies om informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot het gebruik van de website. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst door onze server. U kunt er voor kiezen of u al dan niet gebruik wenst te maken van cookies door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie zal het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maken. Miss Casey verbindt zich de via de cookies verkregen informatie niet op een individuele basis te gebruiken.

Derden

De website en de applicatie van Miss Casey kunnen links naar andere internetsites bevatten die geen onderdeel zijn van Miss Casey. Miss Casey is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van gebruikers en/of bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere internetsites. Miss Casey wil u erop wijzen dat bij het gebruik van internetsites of diensten van derden de voorwaarden, beleids- en privacyregels van die derden van toepassing zijn op het gebruik daarvan.

Hoe Miss Casey de informatie gebruikt

Diensten

De door Miss Casey verzamelde informatie wordt gebruikt om u van dienst te kunnen zijn. Gegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, identiteitsbewijs, vluchtgegevens etc. zijn nodig om uw vordering met betrekking tot de problematiek rondom uw vlucht en/of bagage te verhalen  bij de desbetreffende luchtvaart- of creditcardmaatschappij, verzekeraar dan wel herverzekeraar.

Analyseren van webstatistieken

Miss Casey analyseert de door het gebruik van cookies verkregen informatie om de meest optimale werking van zowel de applicatie als de website te kunnen garanderen. Tevens wordt deze informatie gebruikt om de functionaliteit en beveiliging van de applicatie en website te waarborgen. Zo worden cookies gebruikt om uw ervaringen te verbeteren en te begrijpen hoe de applicatie en de website worden gebruikt. Bovendien wordt onthouden welke keuzes u eerder gemaakt heeft in de applicatie en op de website. Hierbij valt te denken aan uw taalvoorkeur. Daarnaast worden cookies gebruikt om veelgestelde vragen te rangschikken op populariteit.

Hoe Miss Casey uw informatie beheert

Opslag

Uw gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in een klantenbestand met inachtneming van de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Beveiliging

Miss Casey  garandeert de nodige maatregelen te treffen omtrent bescherming van de verzamelde persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Bewaartermijn  

De door Miss Casey verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en  gebruikt. De bewaartermijn voor de verzamelde gegevens van inactieve gebruikers zal worden vastgesteld op 24 maanden. Omdat de applicatie voor sommige gebruikers slechts eenmaal per jaar zal worden gebruikt, wordt na 15 maanden van inactiviteit een waarschuwing verstuurd. Na 18 maanden inactiviteit wordt het account als verlopen beschouwd.

Wijzigen     

Miss Casey zal naar aanleiding van een verzoek van een gebruiker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de gebruiker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de gebruiker online via zijn persoonlijke account of per e-mail (info@misscasey.com) zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen. Op verzoek van de gebruiker verstrekt Miss Casey een overzicht van de gegevens die over de gebruiker bij Miss Casey bekend zijn.

Wetgeving en bescherming

Miss Casey kan uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en/of delen als Miss Casey van mening is dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is:

  1. op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, in juridische procedures of op overheidsverzoeken;
  2. om de door Miss Casey gehanteerde en eventueel andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, hieronder begrepen het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  3. om fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden; en
  4. om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers, Miss Casey en derde(n) te beschermen.

Wettelijke bepalingen omtrent privacy, zoals onder andere vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Miss Casey nageleefd.

Update van ons beleid

Miss Casey behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Onderaan dit document wordt, na wijziging van dit statement, de datum van ‘Laatst gewijzigd op’ aangepast.

Indien u vragen heeft over of bezwaar heeft tegen dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via info@misscasey.com.