Disclaimer

Geen garanties

Miss Casey streeft ernaar om accurate en volledige informatie op te nemen op haar website en in de door haar beschikbaar gestelde applicatie. Miss Casey geeft echter geen garantie voor de volledigheid en/of de juistheid daarvan. Deze website, applicatie en de informatie die op deze website dan wel in deze applicatie worden verstrekt, worden aangeboden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Miss Casey garandeert dan ook niet dat haar website en applicatie ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zullen zijn.

Informatie van derde(n), producten en diensten

Wanneer Miss Casey (hyper)links naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Miss Casey de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Miss Casey aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op internetsites van derden is door Miss Casey niet geverifieerd.

Geen aansprakelijkheid

U stemt er door het bezoek aan onze website en het downloaden van onze applicatie mee in, dat Miss Casey geen enkele aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website en applicatie. Daarnaast stemt u ermee in dat Miss Casey eveneens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor diensten van derde(n) die via deze website en applicatie worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en applicatie en de informatie die op deze website en in deze applicatie beschikbaar worden gesteld, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de (merk)namen, materialen, logo’s, foto’s, tekeningen, merken en andere (onderscheidings)tekens behoren geheel en al toe aan Miss Casey. Het via deze website, applicatie of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website dan wel in deze applicatie te verveelvoudigen en/of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Casey of de betreffende derde rechthebbende, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen.

Wijzigingen

Miss Casey behoudt zich het recht voor de op of via deze website en applicatie aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.