Een mooi uitzicht op de brug in San Francisco

Algemene voorwaarden

Miss Casey B.V. heeft Algemene Voorwaarden opgesteld. De Algemene Voorwaarden kunt u op deze pagina downloaden, opslaan en printen.

Algemene voorwaarden 2020.2

Artikel 1: Definities

 1. Cessie: de overdracht van een vordering van een passagier aan een ander.
 2. Claim: vordering van een Claimer op basis van Verordening 261/2004, Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag tot brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer van 1999 (het Verdrag van Montréal) dan wel een (creditcard-, reis- en/of annulerings)verzekering.
 3. Claimer: iedere (rechts)persoon, zoals door de Opdrachtgever opgegeven, die aanspraak maakt op een Claim.
 4. Debiteur: diegene die een schuld heeft bij de Claimer.
 5. Divisie: gedeelte van Miss Casey dat in een specifiek land activiteiten verricht en gevestigd is.
 6. EUclaim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUclaim B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem die tevens handelt onder de namen: Refunddesk en Vluchtvertraging.
 7. nl: website van EUclaim die luchtvaartpassagiers verschillende mogelijkheden biedt om hun rechten, gebaseerd op Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal, te incasseren.
 8. Miss Casey: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Miss Casey B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem.
 9. nl dan wel misscasey.com: de internetsite(s) van Miss Casey die luchtvaartpassagiers verschillende mogelijkheden biedt/bieden om hun rechten, gebaseerd op Verordening 261/2004, Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag van Montréal en/of een (creditcard-, reis- en/of annulerings)verzekering te incasseren dan wel te verzekeren.
 10. ‘No cure, no pay-tarief’: kosten voor de Opdrachtgever en/of Claimer(s) die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat. Indien er geen positief resultaat wordt behaald, zijn er in beginsel geen kosten verbonden aan de diensten welke op basis van No cure, no pay zijn verricht. Hiervan is enkel sprake indien dit uitdrukkelijk is aangegeven.
 11. Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgename(n) die met Miss Casey een Overeenkomst heeft gesloten dan wel aan haar een opdracht heeft verstrekt, namens de door hem opgegeven Claimer(s). De Opdrachtgever betreft eveneens de contactpersoon.
 12. Overeenkomst: de Overeenkomst tot welke de Opdrachtgever en/of Claimer zich verbindt na acceptatie van deze Voorwaarden.
 13. nl: website van EUclaim die luchtvaartpassagiers verschillende mogelijkheden biedt om hun rechten, gebaseerd op Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal, te incasseren.
 14. Vakantieverzekering: verzekering van Maiden waarbij er een vergoeding wordt uitgekeerd in geval van een vluchtvertraging, vluchtannulering, schemawijziging of instapweigering en aan de overige vereisten zoals genoemd in de Vakantieverzekering polisvoorwaarden wordt voldaan. Het mogelijk verhalen van de uitgekeerde vergoeding gebeurd door Miss Casey dan wel een door Miss Casey ingeschakelde derde.
 15. Verzekerde: ieder natuurlijk persoon genoemd op het polisblad van de Vakantieverzekering.Vluchtvertraging.nl: website van EUclaim die luchtvaartpassagiers verschillende mogelijkheden biedt om hun rechten, gebaseerd op Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal, te incasseren.
 16. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Miss Casey.

Artikel 2: Algemeen

 1. Wanneer er in deze Voorwaarden ‘Miss Casey’ vermeld staat, kan daar eveneens ‘EUclaim’ mee bedoeld worden. Het voorgaande betekent dat deze Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn op Overeenkomsten, van welke aard dan ook, welke (via Miss Casey) zijn dan wel worden gesloten met EUclaim.
 2. Wanneer er in deze Voorwaarden ‘verzekering’ vermeld staat, dient daar (onder andere) onder te worden verstaan een creditcard-, reis- en annuleringsverzekering met uitzondering van de Vakantieverzekering van Maiden.
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Miss Casey, de Opdrachtgever en/of Claimer(s), voor zover van deze Voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Tevens zijn deze Voorwaarden van toepassing op en maken deze onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en Vakantieverzekering tussen Maiden en de Verzekerde(n) , voor zover van deze Voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken..
 4. Deze Voorwaarden gelden met uitsluiting van welke andere voorwaarden dan ook. Andersluidende voorwaarden maken enkel deel uit van de met Miss Casey gesloten Overeenkomsten en/of Vakantieverzekering, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Miss Casey is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 6:236 sub i BW. De Opdrachtgever en Verzekerde zal bij significante wijzigingen hiervan op de hoogte worden gebracht.
 6. Indien een of meer bepalingen uit deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijken te zijn, blijven deze Voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. Miss Casey is bevoegd om de nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en).
 7. Voor zover Miss Casey bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of Vakantieverzekering gebruik maakt van (een) tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n), gelden deze Voorwaarden eveneens ten behoeve van die tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n).

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst en/of Vakantieverzekering, tenzij anders door Miss Casey is vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover de Overeenkomst door middel van een e-mailbericht of op andere wijze schriftelijk door Miss Casey aan de Opdrachtgever is bevestigd dan wel wanneer Miss Casey uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven.
 3. Een Vakantieverzekering komt pas tot stand door het verkrijgen van het polisblad door de Verzekerde. Op de Vakantieverzekering zijn de polisvoorwaarden Vakantieverzekering van toepassing.
 4. Door een Overeenkomst aan te gaan met Miss Casey verklaart de Opdrachtgever dat hij/zij bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan c.q. de opdracht te geven namens de door hem opgegeven (mede)Claimer(s). De Opdrachtgever staat er dan ook voor in dat hij/zij gevolmachtigd is om de Claim voor de door hem/haar opgegeven Claimer(s) bij Miss Casey in te dienen.
 5. Door een Vakantieverzekering aan te gaan verklaart/verklaren de Verzekerde(n) dat hij/zij bevoegd is deze Vakantieverzekering aan te gaan namens de door hem opgegeven (mede)Verzekerde(n). De Verzekerde(n) staat er dan ook voor in dat hij/zij gevolmachtigd is om de Vakantieverzekering voor de door hem/haar opgegeven Verzekerde(n) bij Maiden aan te gaan.
 6. Miss Casey is zonder opgave van redenen gerechtigd om een Overeenkomst en/of Vakantieverzekering niet aan te gaan dan wel een Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) te weigeren. Miss Casey deelt dit zo spoedig mogelijk mede aan de Opdrachtgever en/of Verzekerde.
 7. Miss Casey houdt zich het recht voor om een deel van dan wel de volledige Claim in te trekken of de volledige Overeenkomst te ontbinden wegens voortschrijdend inzicht dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet welke een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt en/of de relatie met de Opdrachtgever onwerkbaar maakt.
 8. Miss Casey houdt zich het recht voor om aan iedere Overeenkomst, welke op basis van No cure, no pay wordt aangegaan, volledig naar eigen inzicht uitvoering te geven, waarbij in geen enkel geval een positief resultaat gegarandeerd is. Miss Casey zal de Overeenkomst te allen tijde naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Daarnaast kunnen er geen rechten ontleent worden aan de informatie die door Miss Casey op dan wel via haar website en/of applicatie worden verstrekt.
 9. Indien Miss Casey met de Opdrachtgever een vast honorarium (dat afwijkt van de tarieven zoals omschreven in artikel 5 van deze Voorwaarden) dan wel een vaste prijs overeenkomt, is Miss Casey bevoegd om vanaf drie maanden na het sluiten van deze Overeenkomst te allen tijde tot verhoging van dit honorarium en/of prijs over te gaan. Indien een prijsverhoging voortvloeit uit een wettelijke verplichting, is Miss Casey bevoegd om ook binnen deze drie maanden tot verhoging van het overeengekomen honorarium of deze prijs over te gaan.
 10. Indien de Opdrachtgever op enig moment besluit om de opdracht in te trekken dan wel de Overeenkomst te ontbinden nadat er reeds inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht dan wel een procedure voor de Rechtbank is gestart door Miss Casey of door één van de door haar (ingeschakelde) partners, is Miss Casey gerechtigd om het No cure, no pay-tarief, de administratiekosten (conform artikel 5 van deze Voorwaarden), evenals de reeds (daadwerkelijk) gemaakte kosten bij de Opdrachtgever en/of Claimer(s) in rekening te brengen. Ingeval door Miss Casey een gerechtelijke procedure gestart is, wordt onder ‘(daadwerkelijk) gemaakte kosten’ onder andere, doch niet uitsluitend verstaan het griffierecht, de explootkosten, overige deurwaarderskosten, buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde, nasalaris en de overig gemaakte kosten. In geval van facturatie door Miss Casey dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 11. Miss Casey zal per individueel geval beoordelen op welke wijze de Overeenkomst gesloten dient te worden. Miss Casey werkt op basis van volmacht, welke wordt verleend door de Claimer dan wel op basis van cessie, waardoor de vordering van de Claimer aan Miss Casey wordt overgedragen.
 12. Door het aangaan van een Overeenkomst met Miss Casey machtigt de Opdrachtgever Miss Casey om (in geval van volmacht) in naam van de door hem opgegeven Claimer(s), alle (incasso)handelingen te verrichten die naar het oordeel van Miss Casey noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder (maar niet uitsluitend) kan worden verstaan; het aangaan van een minnelijke schikkingsregeling, het ondertekenen van een finale kwijting, het starten van een juridische procedure en/of het inschakelen van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. In geval van een cessie aan Miss Casey handelt Miss Casey in haar eigen naam.
 13. Indien en voor zover Miss Casey dit nodig acht voor het succesvol afhandelen van een Claim, is Miss Casey bevoegd om een Claim over te dragen aan een derde(n) en/of tussenpersoon dan wel een derde(n)/tussenpersoon in te schakelen voor de afhandeling. Indien en voor zover Miss Casey een Claim overdraagt aan een derde(n) en/of een tussenpersoon dan wel een derde(n) en of een tussenpersoon inschakelt voor de afhandeling, behoudt Miss Casey de verantwoordelijkheid zoals overeengekomen voor de nakoming van de Overeenkomst behoudens de gevallen waarin de Claimer(s) voor de overdracht dan wel inschakeling zijn/haar toestemming verleent/verlenen.
 14. Indien gewenst dan wel noodzakelijk zal Miss Casey een Claim op basis van Verordening 261/2004, Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag van Montréal en/of een (creditcard-, reis- en/of annulerings)verzekering (tijdelijk) uitbesteden aan EUclaim. EUclaim zal (tijdelijk) zorgdragen voor de afhandeling van deze Claim conform de tarieven zoals vastgelegd in artikel 5 van deze Voorwaarden.
 15. De Verzekerde cedeert zijn/haar vordering aan Maiden. Het staat Miss Casey vrij de uitkering op de luchtvaartmaatschappij volledig naar eigen inzicht te verhalen.

Artikel 4: Verplichtingen van de Opdrachtgever en Verzekerde

 1. De Opdrachtgever en/of Verzekerde is gehouden om alle benodigde gegevens en/of informatie, op voorhand dan wel (direct) na het indienen van de Claim dan wel in geval van een Vakantieverzekering op het moment van het voordoen van de verzekerde situatie zoals genoemd in de polisvoorwaarden, aan Miss Casey kenbaar te maken dan wel ter beschikking te stellen. De gegevens en/of informatie dienen volledig naar waarheid te worden verstrekt. Hieronder dient tevens verstaan te worden het melden van ontvangen personeelskorting op het betreffende vliegticket. Wanneer de luchtvaartmaatschappij, verzekeraar of creditcardmaatschappij reeds een geldbedrag heeft uitgekeerd dan wel zulks heeft aangekondigd, dient dit eveneens te worden vermeld bij het indienen van de Claim dan wel zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bedrag/dit bericht. De Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) zal te allen tijde zijn/haar volledige medewerking verlenen om tot een succesvolle afwikkeling van de Claim te komen.
 2. De Opdrachtgever en/of Verzekerde is verantwoordelijk voor het verstrekken van een werkend e-mailadres aan Miss Casey. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan Miss Casey worden toegerekend. Alle communicatie vindt plaats via de gedownloade Miss Casey applicatie, het online dossier, per telefoon, per post, via chat, via social media dan wel via het bij Miss Casey bekende e-mailadres van de Opdrachtgever en/of Verzekerde.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte IBAN en BIC waar het (mogelijke) incassoresultaat op gestort kan worden. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan Miss Casey worden toegerekend.
 4. Van het bewust verstrekken van onvolledige dan wel onjuiste gegevens/informatie alsmede van fraude op welke wijze dan ook, wordt door Miss Casey onmiddellijk aangifte gedaan. Tevens wordt het door Miss Casey gehanteerde tarief (zoals omschreven in artikel 3.8 en artikel 5 van deze Voorwaarden) bij de Opdrachtgever en/of Claimer(s) in rekening gebracht.
 5. De Opdrachtgever en/of Verzekerde(n) vrijwaart/vrijwaren Miss Casey voor alle aanspraken van derde(n) als gevolg van door de Opdrachtgever en/of Verzekerde(n) onjuist gedane mededelingen en/of onjuist verstrekte gegevens/informatie en/of frauduleus verrichte handelingen.
 6. De Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) zal geen contact opnemen dan wel onderhouden met de luchtvaartmaatschappij, verzekeraar en/of creditcardmaatschappij betreffende de bij Miss Casey ingediende Claim en/of ten aanzien van de verzekerde vlucht waar de Vakantieverzekering voor is afgesloten. Wanneer de luchtvaartmaatschappij, verzekeraar en/of creditcardmaatschappij contact met de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) opneemt betreffende de bij Miss Casey ingediende Claim en/of afgesloten Vakantieverzekering, dient dit direct aan Miss Casey te worden doorgeven.
 7. De Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) zal zijn/haar Claim niet elders in behandeling laten nemen. Indien zijn/haar Claim reeds elders in behandeling is, zal de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) zijn/haar Claim daar per direct stopzetten. Wanneer Miss Casey genoodzaakt is de Claim stop te zetten vanwege voorgaande situatie, is artikel 3 lid 8 van deze Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
 8. De overige verplichtingen van de Verzekerde(n) staan in de Vakantieverzekering polisvoorwaarden en/of de algemene voorwaarden van Maiden.

Artikel 5: Tarief

 1. Alle bedragen c.q. prijzen van Miss Casey zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Het No cure, no pay-tarief voor een Claim op basis van Verordening 261/2004, Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag van Montréal dan wel een verzekering bedraagt 29% van het volledige (vorderings)bedrag waar de Opdrachtgever en/of Claimer(s) recht op heeft/hebben dan wel het door de luchtvaartmaatschappij uitgekeerde bedrag, zie artikel 7 lid 4 van deze Voorwaarden. Het volledige No cure, no pay-tarief wordt in rekening gebracht aan de Opdrachtgever indien er een (gedeeltelijke) betaling op basis van Verordening 261/2004 rechtstreeks aan de Opdrachtgever, Claimer(s) of aan een (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel enig andere derde(n) is gedaan. Tevens is het No cure, no pay-tarief verschuldigd wanneer er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 lid 8 van deze Voorwaarden.
 3. Voor de administratieve werkzaamheden voor een Claim op basis van Verordening 261/2004 wordt naast het gestelde in het vorige lid, € 26,- administratiekosten per Claimer aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Voor de administratieve werkzaamheden voor een Claim op basis van Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag van Montréal dan wel een verzekering wordt naast het gestelde in het vorige lid, € 26,- dossierkosten per Claim aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. De premie voor de Vakantieverzekering bedraagt € 14,95 en is per retourvlucht per verzekerde.
 6. De uitkering aan de Verzekerde(n) geschiedt met in achtneming van de Vakantieverzekering polisvoorwaarden.
 7. Zodra Miss Casey een Claim heeft geaccepteerd, is er een Overeenkomst tussen Miss Casey, de Opdrachtgever en de Claimer(s) ontstaan. Vanaf dat moment is Miss Casey gerechtigd om aan de Debiteur de wettelijke rente en de door haar (daadwerkelijk) gemaakte kosten, waaronder (doch niet uitsluitend) kan worden verstaan: (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, salaris gemachtigde, nasalaris en overig gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten komen in geval van betaling door de Debiteur geheel toe aan Miss Casey. Wanneer de Opdrachtgever en/of Claimer(s) besluit(en) de Claim in te trekken en daarmee de Overeenkomst tussen Miss Casey, de Opdrachtgever en de Claimer(s) te ontbinden, is Miss Casey gerechtigd om de zojuist beschreven kosten (naast de tarieven zoals genoemd in lid 2, 3 en 4) bij de Opdrachtgever en/of Claimer(s) in rekening te brengen.
 8. Alle bank- c.q. transactiekosten welke gepaard gaan met internationale uitbetalingen van de aan de Opdrachtgever en/of Claimer(s) toekomende bedragen, worden doorberekend aan de Opdrachtgever en/of Claimer(s).
 9. Alle kosten welke gepaard gaan met het incasseren van een cheque van de aan de Opdrachtgever en/of Claimer(s) toekomende bedragen, worden doorberekend aan de Opdrachtgever en/of Claimer(s).

Artikel 6: Betaling en ontvangen gelden

 1. Miss Casey is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst en/of Vakantieverzekering en de daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten dan wel te ontbinden, indien de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) met enige betaling dan wel een op haar rustende verplichting in gebreke is.
 2. Alle gelden die Miss Casey voor of namens de Opdrachtgever en/of Claimer(s) ontvangt, worden gestort op de passagiersgeldenrekening van Miss Casey.
 3. Betalingen door de Debiteur, die worden gedaan aan Miss Casey dan wel rechtstreeks aan de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n), worden beschouwd als incassoresultaat. Allereerst dient hiervan te worden voldaan: het No cure, no pay-tarief, de administratiekosten, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, wettelijke rente, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, het salaris gemachtigde, het nasalaris en de overig (daadwerkelijk) gemaakte kosten. Deze gelden, komen direct en geheel toe aan Miss Casey.
 4. Betalingen op basis van het Verordening 261/2004, Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag van Montréal dan wel een verzekering die worden gedaan door de Debiteur rechtstreeks aan de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) dan wel aan een (rechtsbijstand)verzekeraar of derde(n), moeten terstond worden gemeld aan Miss Casey. Als betaling kan onder andere worden beschouwd een betaling per cheque, storting op een creditcard, overboeking naar een IBAN, ontvangst van (travel)vouchers en/of contant geld. Binnen 7 dagen na ontvangst van de gelden door de Opdrachtgever, Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) dienen het No cure, no pay-tarief, de (eventuele) administratiekosten evenals de door Miss Casey gevorderde wettelijke rente en de (daadwerkelijk) gemaakte kosten, te weten: (buitengerechtelijke incasso)kosten, explootkosten (overige) deurwaarderskosten, griffierechten, salaris gemachtigde, nasalaris en overige (daadwerkelijk gemaakte) kosten aan Miss Casey te worden voldaan. Binnen 7 dagen na ontvangst van de gelden door de Verzekerde(n), dienen deze gelden aan Miss Casey te zijn overgeboekt. Wanneer de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) hiermee in gebreke blijft, zal Miss Casey alle kosten, waaronder tevens wordt verstaan de kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van de betalingen als bedoeld in de eerste volzin van dit lid, doorberekenen aan de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s).
 5. Indien de Debiteur aan de Opdrachtgever en/of Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) een vergoeding in natura aanbiedt, bijvoorbeeld in de vorm van tickets of vouchers, staat het de Opdrachtgever en/of Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) (behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is opgenomen) vrij dit te accepteren, met uitzondering van de situatie dat er reeds een rechtszaak is gestart. De Opdrachtgever en/of Claimer(s) is gehouden om na het accepteren hiervan, terstond mededeling te doen aan Miss Casey. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever en/of Claimer(s) verplicht om het verschuldigde tarief, zoals vermeld in artikel 5 van deze Voorwaarden, aan Miss Casey te betalen. Artikel 3.8 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 6. Het is de Verzekerde(n) niet toegestaan enig aanbod van de Debiteur ten aanzien van zijn verzekerde vlucht te accepteren.
 7. Ingeval Miss Casey reeds een rechtszaak in naam van de Opdrachtgever en/of Claimer(s) is gestart, is het voor de Opdrachtgever en/of Claimer(s) niet mogelijk de Claim kosteloos in te trekken, de Overeenkomst te ontbinden dan wel een schikkingsaanbod van de Debiteur te accepteren. Indien de Opdrachtgever en/of Claimer(s) er zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor kiest om een (schikkings)aanbod te accepteren, de Overeenkomst te ontbinden dan wel een Claim in te trekken, is de Opdrachtgever en/of Claimer(s) het tarief zoals vermeld in artikel 5 van deze Voorwaarden aan Miss Casey verschuldigd. Artikel 3.8 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 8. Als de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) met enige betaling die hij aan Miss Casey verschuldigd is in gebreke blijft, zal Miss Casey alle kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling bij de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) in rekening brengen.
 9. De voor de Opdrachtgever en/of Claimer(s) bestemde bedragen – indien herleidbaar – zullen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze Voorwaarden, binnen 30 dagen na ontvangst door Miss Casey, aan de Opdrachtgever worden uitgekeerd. Betalingen worden gedaan op de bij Miss Casey bekende IBAN.
 10. Miss Casey is gerechtigd de voor de Opdrachtgever en/of Claimer(s) bestemde bedragen via deelbetalingen van minimaal € 100,- aan de Opdrachtgever uit te keren. Het No cure no pay-tarief en de administratiekosten zoals vastgelegd in artikel 5.2 tot en met 5.4 van deze Voorwaarden worden door Miss Casey in mindering gebracht op de eerste (deel)betaling die zij aan Opdrachtgever uitkeert.
 11. Indien Miss Casey per abuis te veel geld aan Opdrachtgever en/of Verzekerde(n) heeft uitgekeerd, dient Opdrachtgever en/of Verzekerde(n) dit per ommegaande aan Miss Casey terug te betalen. Het door Miss Casey te veel betaalde bedrag dient te worden gezien als een onverschuldigde betaling in de zin van artikel 6:203 BW.
 12. Het voor de Opdrachtgever en/of Claimer(s) bestemde bedrag zal één jaar op de passagiersgeldenrekening van Miss Casey worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de Opdrachtgever op het bij Miss Casey bekende e-mailadres van de Opdrachtgever is geïnformeerd over het voor hem/haar (en/of Claimer(s)) geïncasseerde bedrag. Na verloop van dit jaar vervalt het recht van de Opdrachtgever en/of Claimer(s) tot verkrijging van dit bedrag.

Artikel 7: Dossierinzage en procedures

 1. Enkel de Opdrachtgever heeft recht op dossierinzage, waaronder wordt verstaan:
  • Inzage in de door de Opdrachtgever en/of Claimer(s) verstrekte gegevens en documenten;
  • Inzage in correspondentie tussen de Opdrachtgever en/of Claimer(s) en Miss Casey evenals correspondentie tussen Miss Casey en de Debiteur, voor zover deze enkel betrekking heeft op de door hem/haar ingediende Claim.
 2. Wat betreft gestarte gerechtelijke procedures, is Miss Casey gerechtigd deze inhoudelijk en naar eigen inzicht te voeren dan wel schikkingen te treffen. (concept)Processtukken worden met het oog op mogelijke vertrouwelijke (persoons- dan wel bedrijfs)informatie, niet verstrekt.
 3. Het staat Miss Casey vrij om een verzoek tot handhaving in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder. Indien dit verzoek wordt afgewezen dan wel de toezichthouder op enige wijze medewerking weigert, staat het Miss Casey vrij een bestuursrechtelijke (gerechtelijke) procedure te starten evenals de betreffende Claim in te trekken en verdere behandeling hiervan te staken.
 4. Indien Miss Casey het niet opportuun acht een gerechtelijke procedure te starten dan wel voort te zetten wegens voortschrijdend inzicht, nieuwe informatie dan wel overige omstandigheden, is zij bevoegd de Claim in te trekken, te beëindigen dan wel een minnelijke schikkingsregeling te treffen voor een lager bedrag dan het bedrag waar de Opdrachtgever en/of Claimer(s) recht op heeft op basis van Verordening 261/2004, Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag van Montréal dan wel een verzekering. De bepalingen uit artikel 5 en 6 van deze Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Miss Casey zal geen gerechtelijke procedure starten indien het (rest)bedrag minder dan € 150,- bedraagt. Indien gedurende de behandeling van de claim blijkt dat het restbedrag kleiner is (geworden) dan € 150,- , is Miss Casey gerechtigd de claim in te trekken.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Miss Casey de door de Opdrachtgever en/of Verzekerde(n) aangeleverde (persoons)gegevens. De bepalingen uit de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), worden door Miss Casey nageleefd.
 2. Miss Casey zal, zonder separate toestemming, geen (persoons)gegevens aan derde(n) kenbaar maken, behoudens en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of Vakantieverzekering. Het voorgaande betekent dat de noodzakelijke persoonsgegevens eveneens gedeeld worden met de aan Miss Casey gelieerde vennootschappen.
 3. Miss Casey zal op verzoek van de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) de persoonsgegevens uit haar database verwijderen. Enkel de Opdrachtgever en/of Verzekerde(n) kan (namens de Claimer(s)) (online) gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen. Op verzoek verstrekt Miss Casey een overzicht van de gegevens van de Opdrachtgever, Verzekerde en/of Claimer(s) welke bij Miss Casey bekend zijn.
 4. Voor een uitgebreid overzicht van de werkwijze ten aanzien van persoonsgegevens van Miss Casey, zie het

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. Miss Casey behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en (andere) wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Miss Casey heeft het recht om de door de uitvoering van een Overeenkomst en/of Vakantieverzekering toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, indien en voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) ter kennis van derde(n) wordt gebracht.
 2. Het is Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) niet toegestaan om de door Miss Casey opgestelde brieven dan wel (proces)stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Casey, te gebruiken en/of te verwerken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Miss Casey op enige wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Indien en voor zover Miss Casey toerekenbaar tekort zou schieten dan wel is geschoten in de nakoming van een (gesloten) verbintenis, is Miss Casey nimmer aansprakelijk voor de (eventueel) door de Opdrachtgever, Verzekerde(n), Claimer(s) en/of derde(n) geleden of nog te lijden (in)directe schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en winstderving.
 3. De aansprakelijkheid van Miss Casey kan hooguit zien op directe schade en gaat nimmer verder dan het bedrag (inclusief BTW) waar de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) recht op heeft/hebben conform Verordening 261/2004, Verordening 785/2004, Verordening 889/2002, het Verdrag van Montréal dan wel een verzekering, zulks met inachtneming van artikel 5 van deze Voorwaarden.
 4. Het in de vorige leden bepaalde laat de eventuele aansprakelijkheid van Miss Casey op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.
 5. Miss Casey is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ontbrekende dan wel onjuiste gegevens welke door de Opdrachtgever en/of Verzekerde(n) zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd (zie artikel 4 van deze Voorwaarden).
 6. De Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) vrijwaart/vrijwaren Miss Casey voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst dan wel Vakantieverzekering schade lijden.
 7. Indien Miss Casey uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, is de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) gehouden Miss Casey zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, is Miss Casey, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en (eventueel) geleden schade aan de zijde van Miss Casey, tussenpersoon/tussenpersonen en derde(n) welke daardoor zijn ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s).
 8. Niet-tijdige uitvoering van de Overeenkomst door Miss Casey, geeft de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) géén recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting jegens Miss Casey.
 9. Miss Casey is nimmer aansprakelijk voor eventuele door haar, haar partner(s) dan wel een door haar ingeschakelde derde(n) gemaakte administratieve fout(en). Zij behoudt zich het recht voor om deze administratieve fout(en) te herstellen.

Artikel 11: Overmacht

 1. Miss Casey is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Miss Casey geen daadwerkelijke invloed kan dan wel kon uitoefenen, doch waardoor Miss Casey niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever, Verzekerde(n) en/of Claimer(s) na te komen. Miss Casey heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert nadat Miss Casey haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Miss Casey kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
 4. Indien Miss Casey ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Miss Casey gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 12: Verval

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen jegens Miss Casey en de door Miss Casey bij uitvoering van een Overeenkomst betrokken derde(n), één (1) jaar (zie tevens artikel 6 lid 11 van deze Voorwaarden).

Artikel 13: Toepasselijk recht/geschillen

 1. Alle met Miss Casey aangegane Overeenkomsten en deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen met Miss Casey zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in Gelderland (locatie Arnhem).